«Απολογιστικά στοιχεία  Προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολ. Έτους 2016-2017» 

 

Σχετ.: α) 170596/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

             β) 17405/25-11-2016 /Απόφαση Έγκρισης  Προγραμμάτων   Σχολικών   

Δραστηριοτήτων   Γ΄ΔΔΕ  Αθήνας

 

 Σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο για να σας ενημερώσουμε ότι οι Διευθυντές των σχολείων  και οι Συντονιστές των Περιβαλλοντικών  Προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ,  σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 170596/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ  , παρ. 1.5 θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 

  1. Οι Συντονιστές των  Προγραμμάτων  θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα απολογιστικών στοιχείων που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/V1lIXTT6ww

 

  1. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αποστείλουν                         Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Περιβαλλοντικού Προγράμματος , που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  Τίτλους Προγραμμάτων, ονόματα  συντονιστή και καθηγητών  παιδαγωγικής ομάδας, μήνα ολοκλήρωσης προγράμματος και τρόπο/ους παρουσίασης.   Αν κάποιο πρόγραμμα διεκόπη στην πορεία, όσοι Δ/ντές δεν το έχουν ήδη κάνει, παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως την  Υπεύθυνη, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα εγκύκλιο.
  2. Τις  Βεβαιώσεις όσων  εκπαιδευτικών  υλοποίησαν περιβαλλοντικό  πρόγραμμα.  Συγκεκριμένα: Οι Βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών, το  πρότυπο  της οποίας επισυνάπτεται  στο παρόν έγγραφο, θα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, καθώς και τον τίτλο του προγράμματος. Ο τίτλος του προγράμματος θα πρέπει να διατυπωθεί, όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (με αρ. πρωτ 17405/25-11-2016 Γ΄ΔΔΕ Αθήνας).

 Οι Βεβαιώσεις αυτές θα επιστραφούν υπογεγραμμένες και επικυρωμένες από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στους εκπαιδευτικούς που εκπόνησαν το πρόγραμμα , μετά τη συλλογή και τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από τους συντονιστές κάθε προγράμματος, και την παραλαβή του φακέλου απολογιστικών στοιχείων, για κάθε ένα πρόγραμμα,  που θα περιλαμβάνει  όλα  όσα αναφέρονται παρακάτω:  

 

v  Κάθε  φάκελος απολογιστικών στοιχείων που θα αποσταλεί στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, από κάθε σχολείο που υλοποίησε περιβαλλοντικά  προγράμματα,  θα περιλαμβάνει :

  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος  ( ή των προγραμμάτων )  από το Διευθυντή του Σχολείου.
  2. Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικών που υλοποίησαν κάθε πρόγραμμα (τόσες όσες οι εκπαιδευτικοί των ομάδων με τα ονόματά τους και τον τίτλο του προγράμματος που υλοποίησαν, προς υπογραφή και επιστροφή στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς μέσω της  αλληλογραφίας του σχολείου).
  3. Παραδοτέο υλικό του προγράμματος, με όποια μορφή κρίνει ο/η συντονιστής /τρια  εκάστου προγράμματος,  έντυπη ή ηλεκτρονική (Ενδεικτικά αναφέρουμε:  φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές,  cd, dvd, usb, κλπ. Αν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, αναγράφεται το σχετικό URL.)

 

Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, και τοποθετείται στη θυρίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα , μέχρι την Τρίτη 20  Ιουνίου 2016. Στο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται η επωνυμία του σχολείου, και η ένδειξη: «Περιβαλλοντικά Προγράμματα- Απολογιστικά Στοιχεία».

            Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Ι. Ντίνου: 2105754479&  6944848669 .

Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη υποβολή του φακέλου απολογιστικών στοιχείων προκειμένου 

Α. να αποσταλούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση  του ΥΠ.Π.Ε. Θ και

Β. την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και επικύρωσης των σχετικών ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ υλοποίησης των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά  προγράμματα. 

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ιωάννα Ντίνου

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

    

 

                                                                              Αθανάσιος Αλεξόπουλος

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                 

 

[ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ]

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Βεβαιώνεται ότι στο σχολείο μας ολοκληρώθηκαν τα εξής  Περιβαλλοντικά Προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν  κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-17, σύμφωνα με την Απόφαση 17405/25-11-2016 Γ΄ΔΔΕ  Αθήνας

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ -ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΜΗΝΑΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ-ΟΧΙ,

ΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Το Πρόγραμμα με θέμα……………………..δεν ολοκληρώθηκε, γιατί………………………………………………………………………………….

Σημ.: Την παραπάνω  σημείωση, τη συμπληρώνετε, αν υφίσταται τέτοιο θέμα, αλλιώς τη σβήνετε. ]

 

 

kardoula

 

                                                Ο/Η Διευθυντής/ντρια

 

                                                ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

                                                Δ/ΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:APOLOGISTIKA_2016_17_VEVAIOSI_DIEYTHINTI

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:VEVAIOSI_EKPAIDEFTIKOU__2016_17