download

         Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MEDCIS που συντονίζει  το ΕΛΚΕΘΕ  και αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας για την Θαλάσσια Στρατηγική  θα δημιουργηθεί  ένα επιστημονικού περιεχομένου online παιχνίδι για μαθητές άνω των  10 ετών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός του ‘παιχνιδιού’ που θα αναφέρεται στο «Scientific Gaming» είναι δώσει την  βιντεοπαιχνίδι  που επικεντρώνεται τόσο στους οικολογικούς δείκτες  για την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (πχ. η βιοποικιλότητα, η ακεραιότητα των  βυθών, ο ευτροφισμός, τα ξενικά είδη) όσο και στην μεθοδολογική προσέγγιση της οδηγίας πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική ( οι περιβαλλοντικοί στόχοι και  καλή περιβαλλοντική κατάσταση)

Μέσα από το Online Scientific Gaming, οι μαθητές  θα αποκτήσουν πολλές νέες γνώσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την υγεία τους και τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της πραγματικής τους οικολογικής κατάστασης και την διαχείρισή τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία που καλλιεργούν την  επαγωγική σκέψη και  την λογική επεξήγηση .

Το παιχνίδι «Online Scientific Gaming» περιλαμβάνει δύο φάσεις:

•1η  Φάση  - «Διεξαγωγή ερευνητικού έργου» - οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, διεξάγουν ένα επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πειραματικές δραστηριότητες, το οποίο πρόκειται να αξιολογηθεί και να συμβάλει στην τελική βαθμολογία (προσωρινό DEADLINE για την παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου στις 13 Απριλίου , 2018).(Περίοδο προετοιμασίας τρείς μήνες (Ιανουάριο - Μάρτιο 2018), με εκπαιδευτικό υλικό και ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες στα θέματα της θαλάσσιας στρατηγικής )

•2η Φάση  - «Τελικός διαγωνισμός στο διαδίκτυο» - Οι ομάδες ανταγωνίζονται ταυτόχρονα παίζοντας ένα online παιχνίδι βίντεο (προσωρινή ημερομηνία του online παιχνιδιού - 4 Μαΐου 2018).  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και παρουσίαση του «ερευνητικού έργου»,  της πρώτης φάσης  θα είναι διαθέσιμές σύντομα στην ιστοσελίδα του έργου του παιχνιδιού.

Ανάπτυξη περιεχομένου του MEDCIS Online Scientific Gaming

Το επιστημονικό  παιχνίδι  έχει  οργανωθεί  με αναφορά στους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD: Marine Strategy Framework Directive). Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Θα ζητηθεί στους παίκτες  που θα παρουσιάζονται ως μαθητές "επιστήμονες",  να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιλύσουν προβλήματα, να τραβήξουν και να αποθέσουν εικόνες-φωτογραφίες στην κατάλληλη κατηγορία ερευνητικών υποδομών, να αναλύσουν αριθμούς και πίνακες σχετικά με τις περιπτώσεις έρευνας, να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις περιλήψεις επιστημονικών εργασιών. Το παιχνίδι περιλαμβάνει τρεις στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε παίκτη. Σε μια δοκιμή του παιχνιδιού, ο παίκτης καλείται να  αποδείξει ότι έχει βασικές γνώσεις σχετικά με την Θαλάσσια Στρατηγική. Στον δεύτερο στόχο, ο παίκτης πρέπει να μάθει περισσότερα για  συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας όπως για τα άρθρα 9 και 10 (καθορισμός Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης & Περιβαλλοντικών Στόχων) , εστιάζοντας στις προσεγγίσεις και τις μεθοδολογίες για την Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση ( Good Environmental Status, GES), σε περιοχές της Mεσογείου. Ο τρίτος στόχος, σχετίζεται  με το άρθρο 13 της οδηγίας MSFD (Mέτρα για την επίτευξη της ΚΠΚ), επικεντρώνεται στα εργαλεία και στους μηχανισμούς  που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την αξιολόγηση της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων.

Οι παίκτες –μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν  τόσο θέματα σχετικά με την θαλάσσια βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένου και των ξενικών ειδών) καθώς  τις  επιπτώσεις  των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον (όπως  π.χ. ο ευτροφισμός, οι χημικοί ρύποι, τα  θαλάσσια απορρίμματα , τα ξενικά είδη, ο θόρυβος και άλλες απειλές από κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες)

Οι θεματικές  στις οποίες θα διοργανωθεί το  Scientific Gaming του προγράμματος  MEDCIS θα είναι η οικολογική κατάσταση της Μεσογείου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την παρακολούθηση, την προστασία και την διατήρηση της οικολογικής κατάστασης της Μεσογείου, οι περιγραφείς της κατάστασης και οι οικολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση.

 

Της εφαρμογής του προγράμματος θα προηγηθούν ενημερωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές , των Σχολείων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον , είτε στα Σχολεία είτε στο ΕΛΚΕΘΕ.

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές της Β' και Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα

https://goo.gl/forms/byFzePc1o1wYAxRU2

 έως 10 Δεκεμβρίου 2017.

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ιωάννα Ντίνου

 

 

                                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

                                                                                                        Αθανάσιος Αλεξόπουλος