« Υποβολή Σχεδίων Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων - Οδηγίες υποβολής Σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Σχετ. 08-12-2021 Αρ.Πρωτ.:Φ11/160010/Δ7 Υ.ΠΑΙ.Θ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 08-12-2021 Αρ.Πρωτ.:Φ11/160010/Δ7 Υ.ΠΑΙ.Θ  , που αφορά τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σας αποστέλλουμε, βασικές επισημάνσεις και  οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η κατάθεση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Διεύθυνσή μας για το σχολικό έτος 2020-21 :

 • Τα Π.Σ.Δ. που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες όλων των τύπων,  διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων
 • Τα προγράμματα υλοποιούνται  εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αγωγής Σταδιοδρομίας, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί.
 • Για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.
 • Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται από το σύνολο των μαθητών/τριών,  ή από ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
 • Σε ό,τι αφορά προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

http://edu-gate.minedu.gov.gr

 • Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την  Τετάρτη 15/12/2021  στις 23.00
 • Για την φετινή Σχολική χρονιά και ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ για τήρηση της μέγιστης δυνατής χρήσης των νέων τεχνολογιών και των παρεχόμενων εργαλείων και υπηρεσιών για την αποφυγή διασποράς του COVID 19  και την προστασία της υγείας όλων μας  , τα Σχέδια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , θα υποβληθούν αποκλειστικά και  μόνο μέσω google forms στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

                  https://forms.gle/5yJfRnNa1oWWbi7f8

 

 

 

 • Οι καταστάσεις των μαθητών/τριών (σε καθεμιά θα υπάρχει το είδος του Προγράμματος, π.χ. Π.Ε., το τμήμα/τάξη που συμμετέχει και ο τίτλος του προγράμματος), μαζί με το πρακτικό της κάθε σχολικής μονάδας (ένα για όλα τα προγράμματα που κατατίθενται) σε μορφή PDF, θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση grafeioperivalgath@gmail.com

 

 • Η ημερομηνία υποβολής που αναγράφεται στην google form αποτελεί αποδεικτικό της  ημερομηνίας κατάθεσης του προγράμματος. H ηλεκτρονική φόρμα θα κλείσει στις 23.00 την 15η Δεκεμβρίου 2021. Καμία υποβολή προγράμματος δεν θα γίνει δεκτή μετά την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν υπάρξει άλλη οδηγία από το Υπουργείο.

 

 • Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχετικά με τις μετακινήσεις στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών,όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων ΠΣΔ ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

 

 

ΚΕΡΚΙΝΗ ΚΛΙΚ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΙΝΟΥ