ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχέδιο υποβολής προγράμματος ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 : Πατήστε εδώ : Egyklios_kai_sxedio_ypovolis_mono_perivallontiki_Vthmia

Για ολόκληρη την εγκύκλιο, πατήστε εδώ:Egyklios_kai_sxedio_ypovolis_mono_perivallontiki_Vthmia

 

Για   τη   σχολική   χρονιά   2017-18   και   για   τον   καλύτερο   σχεδιασμό   και   υλοποίηση   των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων,  Αγωγής  Σταδιοδρομίας)  στα  σχολεία  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

αρχείο λήψης

 

Για την ΔΔΕ Γ' Αθήνας τα προγράμματα θα κατατεθούν ΜΟΝΟ στο έντυπο, δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα υποβολής!

 

 

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1.1. Σχεδιασμός

 

Η διαδικασία ανάπτυξης των προγραμμάτων έχει ως εξής:

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18 οι Υπεύθυνοι/ες Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι/ες ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ,  ενημερώνουν  τους/τις  Διευθυντές/ντριες  και  τους  Συλλόγους  Διδασκόντων  των  σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη μεθοδολογία εφαρμογής τους. Η ενημέρωση γίνεται με επίσκεψη στα σχολεία ή/και με τη διοργάνωση

 

ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες εκπαιδευτικών. Προτείνεται, όταν αυτό είναι εφικτό, το πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων να οργανώνεται από κοινού από όλους τους/τις Υπευθύνους/ες.

 

Στη συνέχεια, κάθε Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας συγκαλεί ειδική συνεδρίαση με θέμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα.

 

Για τα σχολεία της Δ/θμιας εκπαίδευσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων,

για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

 

images

-Στη  Δευτεροβάθμι Εκπαίδευση:

Α) Γενική :

§ Από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος

§ από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων (μέχρι 35 μαθητές/τριες)

§ από  μαθητές/τριες  του  σχολείου  σε  συνεργασία  με  μαθητές/τριες  άλλου  σχολείου  (μέχρι  35

μαθητές/τριες).

Β) Επαγγελματική:

§ από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων, τομέων ή και ειδικοτήτων (μέχρι 35

μαθητές/τριες)

 

-Σχολικές μονάδες  Ειδικής Αγωγής:

§ Από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος

§ Με συνεργασία τμημάτων ή τάξεων ή βαθμίδων ή από ομάδες μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων

§ Με διασχολική συνεργασία ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων ή τάξεων ή βαθμίδων αντιστοίχως με σχολεία γενικής εκπαίδευσης με σκοπό την προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση

 Μετά τη συγκρότηση  της μαθητικής  ομάδας:

 

α) ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος.

Σχετικά με την επιλογή του θέματος επισημαίνεται ότι καλό είναι το θέμα να πληροί τις περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να ενδιαφέρει τους μαθητές/τριες. Η παράμετρος αυτή είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί

το ενεργό ενδιαφέρον και η συνοχή της παιδαγωγικής ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

- Να προέρχεται από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών/τριών προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα άντλησης πρωτογενών στοιχείων κατά την επεξεργασία του.

- Να είναι επίκαιρο.

- Να έχει πολλές πτυχές, οι οποίες θα αναλύονται και θα συνεξετάζονται σε κάθε φάση του προγράμματος.

-  Να  μπορεί  να  εκπονηθεί  μέσα  στα  συγκεκριμένα  χρονικά  περιθώρια  που  ορίζονται  από  την παιδαγωγική ομάδα.

- Να δίνει όσο το δυνατό περισσότερες δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης.

 

β) Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τις θεματικές ενότητες, τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν.

Στη   συνέχεια,   συμπληρώνεται   με   τα   στοιχεία   αυτά   «Σχέδιο   υποβολής   προγράμματος   Σχολικών

Δραστηριοτήτων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται (παράρτημα 1).

 

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών:

μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών/τριών, χρήση

συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός διάλογος).

συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους.

βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λ.π.).

διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα.

δημιουργική και ελεύθερη έκφραση.

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα προγράμματα θα πρέπει να επιδιώκεται η εμπλοκή όλης της σχολικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων τόσο κατά την εκπόνησή του όσο και κατά την παρουσίασή του όταν ολοκληρωθεί.

 

 

1.2. Έγκριση

Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στους/στις Υπευθύνους/ες των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις ΥΑ: 1) Γ2/4867 (Β΄629/1992),   2)   Γ1/377/865   (Β΄577/1992)   και   3)   Γ7/107631   (Β΄1477/2003).   Σε   κάθε   Επιτροπή συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι/νες Σχολικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Αχαΐας οι Υπεύθυνοι/νες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ) Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ)  ενώ σε όλες τις άλλες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ). Ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας συμμετέχει και ένας/μια Υπεύθυνος/η ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ.

 

Για  την      τελική  έγκριση  των  προγραμμάτων  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  αρμόδιος  είναι  ο/η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του/της τη γνώμη της Επιτροπής και τους στόχους των προγραμμάτων.

 

 

Στις σχολικές μονάδες της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων μπορούν προαιρετικά να τα υποβάλουν για έγκριση ως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στον/ην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της  Διεύθυνσης  Δ/βάθμιας  Εκπαίδευσης  με  σκοπό  να  υποστηρίζονται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της υλοποίησής τους, να ενημερώνονται για επιπρόσθετο υλικό, φορείς συνεργασίας, σεμινάρια - ημερίδες και θεματικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις.

 

Διευκρινίζεται ότι οι όμιλοι των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων δεν υποβάλλονται για έγκριση ως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 

1.3. Δαπάνες υλοποίησης

 

Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

 

1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών

 

 α)  Διάρκεια:

 

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση η διάρκεια ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής

Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων ορίζεται ότι είναι τουλάχιστον 5 μήνες.

 

Για την Ειδική αγωγή ισχύουν τα ανωτέρω, για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

  β)  Ωράριο υλοποίησης:

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-Γενική:

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.

- Επαγγελματική:

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.      Εξαιρούνται   οι   μαθητές/τριες   των   ΕΠΑΛ   που   λαμβάνουν   μέρος   σε   σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑΛ.

-Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  δύνανται  να  υλοποιούνται,  όπως  και  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, εντός του ωρολογίου προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

 

 γ)  Συμμετοχή  και ωράριο  εκπαιδευτικών :

- Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί   έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.  Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/στριας του προγράμματος.

 

Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος» (βλέπε Παράρτημα 1).

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

 

- Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ισχύουν τα ανωτέρω, αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από 3μελή ομάδα εκπαιδευτικών και   μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάπτυξη της διεπιστημονικής συνεργασίας και προσέγγισης.

 

Επισημαίνεται   ότι   για   όλα   τα   προγράμματα   της   παρούσας   εγκυκλίου   δεν   προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

 

1.5. Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης

Προγράμματος

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η και ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους/τις Υπευθύνους/ες ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους.

Στη  συνέχεια λαμβάνοντας  υπόψη την παραπάνω ενημέρωση  χορηγείται  Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/ντριας Εκπ/σης και του/της Υπευθύνου/ης ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες ορίζεται ημέρα ή διήμερο παρουσίασης-προβολής των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο.

 

1.6. Συνεργασίες με άλλους φορείς

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας, μπορούν να υλοποιηθούν

σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες, στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΚΠΕ κ.ά.  καθώς, επίσης, και στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων ή προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στον χώρο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει:

 • έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος),
 • η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

 

 

1.7. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

 

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της  οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων μέχρι τις  08 Δεκεμβρίου 2017.

 

Σχετικά με τη θεματολογία των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων:

 Η  UNESCO έχει θέσει 17 στόχους για  την Αειφόρο  Ανάπτυξη μέχρι το 2030  (Ατζέντα 2030).

Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και μπορούν να εξετασθούν ανά τομέα ή διατομεακά.

1.  Μηδενική φτώχεια: Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές φτώχειας παντού

2.  Μηδενική πείνα: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία

3.  Καλή υγεία και ευημερία: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις

ηλικίες

4.  Ποιοτική εκπαίδευση: Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

5.  Ισότητα των φύλων: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

6.  Καθαρό νερό και αποχέτευση: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους

7.  Φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

8.  Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

9.  Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

10. Λιγότερες ανισότητες: Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής

13. Δράση για το κλίμα: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των

συνεπειών της

14. Ζωή στο νερό: Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη

15. Ζωή στη στεριά: Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας

16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

17. Συνεργασία για τους στόχους: Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

 

 

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Οι Υπεύθυνοι/ες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων  και  οι  Υπεύθυνοι/ες  ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ                                                 παρακολουθούν,  υποστηρίζουν  τα  αντίστοιχα προγράμματα των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

 • επισκέπτονται   τις    σχολικές    μονάδες,   ενημερώνουν    τους/τις    εκπαιδευτικούς    και    τους/τις Διευθυντές/ντριες για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε αυτά
 • συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και προτείνουν θεματολογία
 • βοηθούν τους/τις εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό του προγράμματος, ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις
 •  παρακολουθούν την ομαλή και ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • επισκέπτονται  τις  σχολικές  μονάδες  και  παρακολουθούν  την  πορεία  των  προγραμμάτων  των σχολείων, σε συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες, δύο τουλάχιστον φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα
 •  λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές: επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και οργανώνουν συναντήσεις ομάδων  εκπαιδευτικών,  με  σκοπό  την  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών  σε  ζητήματα  βιβλιογραφίας,

 

μεθοδολογίας, αλλά και για την μετάδοση/διάχυση των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους επιμορφωτικά σεμινάρια και συναντήσεις στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι/ες

 •  εμψυχώνουν και στηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες στην διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την έρευνα, την ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων και τη βιωματική προσέγγιση
 •  οργανώνουν εκδήλωση με τη λήξη του σχολικού έτους, στην οποία παρουσιάζονται τα προγράμματα των σχολείων της Διεύθυνσης
 •  ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. των τομέων ευθύνης τους, καθώς και για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε θεματικά σχολικά δίκτυα.

 

Συντονισμός επιμόρφωσης:

Οι Υπεύθυνοι/νες Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ),  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  και  οι  Υπεύθυνοι/νες  ΣΕΠ  των  ΚΕΣΥΠ,                                     οργανώνουν  επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες σχετικά με θέματα που αφορούν την παιδαγωγική μεθοδολογία εκπόνησης των προγραμμάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της κάθε σχολικής δραστηριότητας.

Οι παραπάνω επιμορφωτικές δράσεις εγκρίνονται ως εξής:

 Για  τ ην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση:

Από τους οικείους Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης

 Για  τη Δευτροβάθμια Εκπαίδευση:

-   Επιμορφωτικές   δράσεις   που   διοργανώνονται   και   υλοποιούνται   αποκλειστικά   από   τους/τις

Υπεύθυνους/ες χωρίς συμμετοχή άλλου φορέα από τον οικείο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.

- Επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνονται ή/και υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλους φορείς, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επισημαίνεται   ότι οι  Υπεύθυνοι/ες  και των  δύο  βαθμίδων οφείλουν, να    επιμορφώνουν   κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρίαστην υλοποίηση προγραμμάτων.

Οι Υπεύθυνοι/νες Σχολικών Δραστηριοτήτων προκειμένου να υποστηρίζουν ισότιμα και τις τρεις σχολικές δραστηριότητες οφείλουν να διοργανώνουν αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Για όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να συνεργάζονται με τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, ΚΠΕ, ΟΤΑ, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, μη κυβερνητικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες κ.α. ανάλογα με τις θεματικές των προγραμμάτων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.6 της παρούσας εγκυκλίου.

Οι Υπεύθυνοι/νες   ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ, Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι/νες ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ, καθώς και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, οφείλουν να παροτρύνουν και να υποστηρίζουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

 

 

 

 

 

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ :

 

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο των προγραμμάτων

Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύει η Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017( ΦΕΚ τ. Β΄681/6-3-2017)

 

Κατά  το  τρέχον  σχολικό  έτος  2017-2018  τα  προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο.

 

 

Παρακαλούμε  τις  οικείες  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης,  να  ενημερώσουν  άμεσα  τα  σχολεία αρμοδιότητάς τους προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

Παράρτημα 1.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. Έτος: ………….......……….

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …………………………………………………........

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .....................................................................


Ημερομηνία ..........................

 

Αριθ. Πρωτ. ..........................

 

 

ΤΗΛ. …………………..                                                           ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………...

 

FAX ……….……….…….                                                                     Email ……………………………...…..……….......…………….

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ: ………………...…………………………………………..          ΠΕ/ΤΕ: ..........…….

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………….                                     Ειδικότητα…… Τηλ. Επικοινωνίας…………………………………………                          ηλ. Ταχυδρομείο………………………….

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα)

 

1) ……………………..……………………………………………

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

2)…………………………………………………………………….

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: .........................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

 

(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση τους)

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ...............................................................................................

 

ΠΡΑΞΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  (κάθε  σχ.  μονάδα, καταθέτει ένα  φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα προγράμματα)

Αρ. Πράξης:                                              

 

Ημερομηνία:                                                

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …………….   ΑΓΟΡΙΑ: ………  ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ………

 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα φέτος)

 

 

 ΠΑΙ ΔΑΓΩΓΙ Κ Η  ΔΙΑΔΙ ΚΑΣΙΑ :

 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) :

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

 

 

 

 

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων ................

 

1)

2)

 

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

 

 

1ος

 

ΜΗΝΑΣ

 

 

 

2ος ΜΗΝΑΣ

 

 

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

 

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

 

 

5ος ΜΗΝΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών/τριών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμ.

ειδικότητάς.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

 

Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                               Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ

 

ΕΝΔΕΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Αειφόρο Σχολείο - Αυλή σχολείου

Οι  πηγές ενέργειας στο σχολείο και η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας  για εξοικονόμηση ενέργειας , Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος στο σχολείο, Η σήμανση για την καθαριότητα, Η φροντίδα και η ευθύνη για την αυλή και την αίθουσα, …Οραματίζομαι το σχολείο του μέλλοντος… κ.α.

 

Αειφόρος κατοικία

Σχεδιασμός  κτηρίων,  οικισμών,  πόλεων  μέσα  στη  φέρουσα  ικανότητα  του  πλανήτη,  Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Ασφάλεια & επικινδυνότητα υλικών π.χ. επίπλων, ελαιοχρωμάτων, κλπ.

 

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι

Οι καθημερινές μας μετακινήσεις, Οι μεταφορές, Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για θέρμανση-ψύξη, Τι ξοδεύουμε για ενέργεια ,  κλπ.

 

Τοπικό Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα

Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον, Οι δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες, κλπ.

 

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση - Προστασία

 

Παιδικές Χαρές - Χώροι άθλησης – ψυχαγωγίας, Καταλληλότητα των χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη διατήρησή τους, Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου.

 

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

Αλλαγή χρήσεων γης (Αστυφιλία και ανεργία, Οικολογική επιβάρυνση, Η σημασία του κτηματολογίου στην διαχείριση των χρήσεων γης).

 

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) : Παραγωγή τροφής από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Υβρίδια, Άγριες ποικιλίες φυτών, Γενετικά τροποποιημένα φυτά, Επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία), Παραδοσιακές τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους  με την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 • Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
 • Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
 • Υδάτινοι Πόροι
  • Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος,  Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης οικονομικής κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον

 

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές

 

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

 • Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, Τρύπα όζοντος
 • Ρύπανση υδάτων
 • Ρύπανση εδαφών
 • Ραδιενεργός ρύπανση
 • Απόβλητα και  Διαχείριση των απορριμμάτων

 

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 • Κλιματικές Αλλαγές
 • Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
 • Περιβάλλον και πόλεμος

 

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

 • Αστικά περιβάλλοντα: Αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, Οδικά δίκτυα, Ηχητική ρύπανση, Περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
 • Οικιστική ανάπτυξη, Δημόσιος χώρος και περιβάλλον
  • Φυσικό   Περιβάλλον,  Σχεδιασμός   του  διαθέσιμου  χώρου,   Αγροτική   ανάπτυξη,  Τουρισμός, Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών
  • Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
  • Τοπίο και κατοίκηση, Υποβάθμιση του τοπίου
   • Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

 • Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, συγκοινωνίες
  • Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική ιστορία, Ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία
  • Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη

 

Το  περιβάλλον ως έκθεμα:  Μουσεία  φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές, Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών

 • Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
 • Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες:

o  Φύση και Θρησκεία

o  Περιβαλλοντική Ηθική

o  Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση

o  Καταναλωτισμός και Περιβάλλον

 • Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές

 

Ποιότητα Ζωής

 • Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών
 • Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα
 • Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον-Τρόποι προφύλαξης
 • Βιομηχανική ρύπανση –Γεωργική ρύπανση
 • Βαρέα μέταλλα - Εντομοκτόνα - Φυτοφάρμακα - Βιοσυσσώρευση
 • Ηλιακή ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες
 • Ηχορύπανση - Ένταση ήχου - Χάρτης θορύβου
  • Κρυμμένη ρύπανση: Άρρωστα κτίρια - Ρύπανση εσωτερικών χώρων: συστήματα καύσης, κάπνισμα, κατασκευαστικά  υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά καθαριότητας

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία

Προβλήματα  Φτώχειας,  Αναλφαβητισμού,  Δημοκρατικά  δικαιώματα,  δικαιώματα  του  πολίτη  &  του παιδιού, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα φύλων, Ρατσισμός, ξενοφοβία κ.ά.