«Απολογιστικά στοιχεία  Προγραμμάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολ. Έτους 2017-2018» 

 

Σχετ.: α) 188142ΓΔ4/02-11-2017 εγκύκλιο   του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

             β) 21861/08-12-2017 /Απόφαση Έγκρισης  Προγραμμάτων   Σχολικών   

Δραστηριοτήτων   Γ΄ΔΔΕ  Αθήνας

 

 Σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο για να σας ενημερώσουμε ότι οι Συντονιστές των Περιβαλλοντικών  Προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν  κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων.

Για να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και για διευκόλυνση η διαδικασία, θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά δεν θα αποσταλούν έντυπα για συμπλήρωση.  

Η φόρμα υπάρχει στον υπερσύνδεσμο: https://goo.gl/forms/CAPmnggbASHJKww33

 καισυμπληρώνεται από τον Συντονιστή εκπαιδευτικό του προγράμματος μέχρι τις 20/06/2018.

 Η αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας  βεβαιώνει  την αποδοχή όσων δηλωθεί, από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Μετά την πλήρη συμπλήρωση της φόρμας θα αποσταλεί βεβαίωση  συμμετοχής και ολοκλήρωσης του προγράμματος στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, των οποίων τα στοιχεία αναγράφονται στην παρούσα φόρμα,  ηλεκτρονικά στο email της Σχολικής Μονάδας.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ Διευθύντριες  να φροντίσουν  ώστε να εκτυπωθούν και να αποδοθούν οι βεβαιώσεις,  στους ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με  το παραδοτέο υλικό του προγράμματος, μπορεί να γίνει με όποια μορφή κρίνει ο/η συντονιστής /τρια  εκάστου προγράμματος,  έντυπη ή ηλεκτρονική (Ενδεικτικά αναφέρουμε:  φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές,  cd, dvd, usb, κλπ. Αν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, αναγράφεται το σχετικό URL.)

 Μόνο αυτός  φάκελος ( εφόσον υπάρχει με τα παραδοτέα) αποστέλλεται στη Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, και τοποθετείται στη θυρίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα . Στο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται η επωνυμία του σχολείου, και η ένδειξη: «Περιβαλλοντικά Προγράμματα – παραδοτέα ».

Εάν δεν επιθυμείτε την δημοσιοποίηση και διάδοση των παραδοτέων παρακαλώ να ενημερώσετε την Υπεύθυνη ώστε να μην αναρτηθούν στα blogs του Γραφείου Περιβαλλοντικής, ούτε σε άλλους δικτυακούς σχετικούς χώρους.

            Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Ι. Ντίνου: 2105754479&  6944848669 .

Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων προκειμένου 

Α. να αποσταλούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση  του ΥΠ.Π.Ε. Θ και

Β. την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής  των σχετικών ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ υλοποίησης των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά  προγράμματα. 

 

images (1)

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ιωάννα Ντίνου

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                               Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

    

 

 

                                                                              Αθανάσιος Αλεξόπουλος